"УкрПакИндустрия"
Главная | Наш договор | Регистрация | Вход
 
Четверг, 14.11.2019, 18:17
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Наш опрос
Имеет ли значение прочность гильзы
Всего ответов: 48
[c]ДОГОВIР № _87.07_
купiвлi – продажу товару

[/c]
м.Одеса «___»________ 2007р.

Науково - виробниче пiдприемство «Агроiнвест» (надалi – ПРОДАВЕЦЬ), в особi Директора
Ткач Олександра Борисовича, що дiе на пiдставi Статуту, з одного боку, __________________________ (надалi – ПОКУПЕЦЬ), в особi директора ___________________________________________________ ,
що дiе на пiдставi Статуту уклали цей Договiр про наступне:

1. Предмет Договору

1.1 ПРОДАВЕЦЬ зобов’язуеться передати у власнiсть ПОКУПЦЯ товар, згiдно Специфiкацii (Додаток№1), що являеться невiд’емною частиною цього Договору, а ПОКУПЕЦЬ – прийняти його та оплатити згiдно умов цього Договору.
2. Кiлькiсть та якiсть товару

2.1 Найменування товару, його кiлькiснi та якiснi показники, цiна товару за одиницю та по позицiях, а також загальна вартiсть товару, поставка якого буде здiйснюватися у вiдповiдностi до цього Договору вказуються в специфiкацii (Додаток №1 до Договору) За згодою сторiн в специфiкацiях можуть бути вказанi додатковi вiдомостi про товар, а також iншi умови виникнення та виконання зобов’язань по Договору.
2.2 Якiсть товару повинна вiдповiдати вимогам нормативно – технiчних документiв на данний товар, зазначений у специфiкацii. Вимоги до якостi товару можуть бути змiненi за згодою сторiн.
3. Умови та строки поставки

3.1 Поставка товару здiйснюеться партiямi на протязi термiну дii цього Договору.
3.2 Строки поставки конкретних партiй товару зазначаеться в специфiкацii. В разi необхiдностi строк поставки може бути змiнений сторонами в робочому порядку.
3.3 Поставка товару здiйснюеться автотранспортом.
3.4 Ризик випадкового загину або псування товару, поставка якого здiйснюеться за цим Договором переходить вiд ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ в момент передачi товару пiд вiдповiдальнiсть перевiзника.
4. Цiна та загальна вартiсть Договору

4.1 Цiна товару, поставка якого здiйснюеться згiдно цього Договору, визначаеться в специфiкацiях, що додаються до Договору.
4.2 В цiну товару входить вартiсть упаковки та маркування. Вартiсть транспортування в цiну товару не входить.
4.3 Цiна на товар являеться твердою iможе бути змiнена за домовленнiстю сторiн.
4.4 Загальна вартiсть Договору складае _300 000 гривен, (_триста тысяч гривен).
4.5 Загальна вартiсть Договору визначаеться як вартiсть товару, поставка якого здiйснюеться у вiдповiдностi iз специфiкацiею до нього, що додаються.
5. Розрахунки по Договору

5.1 Оплата здiйснюеться ПОКУПЦЕМ на умовах попередньоi оплати, шляхом перерахування коштiв на основний поточний рахунок ПРОДАВЦЯ згiдно банкiвських реквiзитiв, вказаних в даному Договорi.
100% - попередня оплата;
6. Здача-приймання товару

6.1 ПРОДАВЕЦЬ надае ПОКУПЦЮ (чи його представниковi) наступнi документи на товар, що постачаеться у вiдповiдностi до Договору:
- рахунок-фактуру на товар;
- товарну накладну;
- податкову накладну;
- товаро-транспортна накладна при перевезеннi автотранспортом;

6.2 Оригiнали та\чи копii вищевказаних документiв передаються ПОКУПЦЕВI або вказаному ним представниковi «з рук в руки».
6.3 Приймання товару по кiлькостi та якостi здiйснюеться згiдно вимог Iнструкцii Держарбiтражу при Радi Мiнiстрiв СРСР «Про порядок приймання товару за кiлькiстю» за № П-6 вiд 15.06.1965р. та Iнструкцii Держарбiтражу при Радi Мiнiстрiв СРСР «Про порядок приймання продукцii за якiстю» за № П-7 вiд 23.04.1966р.

7. Упаковка та маркування товару

7.1 Упаковка та маркировка товару повинна вiдповiдати вимогам, передбаченим нормативно-технiчними документами на товар, що постачаеться. За згодою сторiн вимоги до упаковки та маркировки товару можуть бути змiненi.
7.2 Вартiсть упаковки та маркировки включена в цiну товару.
8. Вiдповiдальнiсть сторiн

8.1 В разi невиконання або неналежного виконання обов’язкiв, передбачених Договором, винна сторона вiдшкодовуе сумлiннiй сторонi заподiяну у зв’язку з цим шкоду.
8.2 Порушення договiрних зобов’язань тягне за собою уплату винною стороною на користь сумлiнноi сторони неустойки у виглядi пенi в розмiрi:
- за прострочку оплати товару – 0,2% вiд розмiру простроченоi до оплати суми за кожен день прострочки платежу.
9. Форс – мажор

9.1 Сторона звiльнюеться вiд вiдповiдальностi за невиконання або нналежне виконання обов’язкiв по цьому договору, якщо воно сталося внаслiдок дii обставин непереробноi сили (стихiйнi лиха, вiйни та военнi дii, забастовки, масовi безладдя та зворушення, аварii та катастрофи, а також акти органiв державноi влади та\або управлiння, якi роблять неможливим виконання договору). В такому випадку строк виконання зобов’язань по цьому договору продовжуеться вiдповiдно часу, на протязi якого дiяли форс-мажорнi обставини.
9.2 При наставаннi вищевказаних обставин непереробноi сили винна сторона повинна у п’ятиденний термiн з моменту, коли iй стало вiдомо про iх настання, сповiстити про них iншу сторону з додаванням документiв, виданих Торгiвельно-промисловою палатою Украiни. Недодержання зазначених умов позбавляе сторону права посилатися на форс-мажорнi обставини.
10. Розв’язання суперечок

10.1 Всi суперечки та розбiжностi, якi можуть виникнути з Договору або в зв’язку з його виконанням, будуть по можливостi вирiшуватись шляхом переговорiв уповноважених представникiв сторiн на основi взаемноi поваги комерцiйних iнтересiв.
10.2 Люба суперечка, неврегульована сторонами, пiдлягае передаванню на розгляд та розв’язання в господарський суд у вiдповiдностi з дiючим законодавством Украiни.
11. Податковий статус

11.1 ПРОДАВЕЦЬ е платником податкiв на загальних обставинах.
11.2 ПРОДАВЕЦЬ зобов’язуеться надати iнформацiю у письмовому виглядi ПОКУПЦЮ про час переходу на iншу систему оподаткування.
12. Заключнi положення

12.1 Любi змiни та доповнення до Договору дiйснi лише при умовi, якщо вони складенi в письмовiй формi та пiдписанi сторонами.
12.2 Всi додатки та протоколи до Договору складають його невiд’емну частину.
12.3 Договiр вступае в силу з дати його пiдписання обома сторонами i дiе до «31» грудня 2007р. У випадку, якщо у сторiн на момент закiнчення термiну дii Договору залишаються невиконаними договiрнi обов’язки та не задовiльненi законнi вимоги, дiя Договору продовжуеться до повного виконання таких зобов’язань та задовiльнення законних вимог.
12.4 Пiсля пiдписання цього Договору всi попереднi переговори за ним, листування, попереднi договора та протоколи про намiри з питань, що так чи iнакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.
12.5 Сторони визнають юридичну силу Договору, пiдписаного з виконанням факсимального зв’язку, рiвно як i всих пов’язаних з ним документiв, пiдписаних аналогiчним чином.
12.6 Договiр складений в двох примiрниках, по одному для кожноi сторони, якi мають одинаклву юридичну силу.
ЮРИДИЧНI АДРЕСИ, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН

ПРОДАВЕЦЬ
ПОКУПЕЦЬ

[b]НПП «Агроiнвест»

м. Одеса вул. Новосельського 9 офiс 3
р\р № 26005311086 в АБ «Пiвденний»
МФО 328209 ЗКПО 25416575 _
Свiдоцтво пл. ПДВ № 100004505
IНН 254165715537
_______________________Ткач А.Б.

Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2019Хостинг от uCoz